PROSIMY o zapoznanienie się z treścią REGULAMINU SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ przed  złożeniem zamówienia
 
                                                               
                                   rozmiary: 36  do  42                                                                                rozmiary: 40  do 47                            
 
 
                                       REGULAMIN SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ
                                                                         ORTOPEDYKUwaga: regulamin ten dotyczy zamówień wyrobów gotowych, indywidualnych, przyjętych telefonicznie jak i  składanych przez stronę internetową: www.ortopedyk.waw.pl.  
Sprzedaż wysyłkowa prowadzona jest pod firmą DIAL M.Duplicki, M.Pilecki spółka jawna mieszczącą się przy ul. Chłodnej 22, 00-891 Warszawa, NIP 5270164079
adres e-mail: info@ortopedyk.waw.pl
telefon: +48 226242372
mobile: +48 501359359  
numer rachunku bankowego: 66 2530 0008 2016 1029 1551 0001

§ 1.  Definicje.

Określenia użyte w regulaminie oznaczają:

1. Sprzedawca: firma DIAL M.Duplicki, M.Pilecki spółka jawna oferująca sprzedaż towarów  
    ogólnodostępnych w trybie tzw. sprzedaży na indywidualne zamówienie również poprzez
    stronę internetową www.ortopedyk.waw.pl

2. Klient: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca
    osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, dokonująca zakupów.

3. Konsument: Klient będący osobą fizyczną, który dokonuje zakupów w zakresie    
    niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością zawodową lub gospodarczą.

4. Towar: produkt oferowany przez sprzedawcę, stanowiący obuwie prozdrowotne oraz inne
    gotowe artykuły

5. Sprzedaż na indywidualne zamówienie: sprzedaż towarów dopasowanych według
    specyfikacji klienta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.  
    Procedura składania zamówień w trybie sprzedaży na indywidualne zamówienie została
    szczegółowo opisana w §4 niniejszego regulaminu.

6. Ustawa konsumencka: ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia
    24 czerwca 2014 r.).

7. Kodeks cywilny: ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tekst. jednolity Dz. U. Z 2014 r., poz.
    121 ze zm.).

8. Prawo autorskie: przepisy polskie, UE oraz międzynarodowe określające prawa autorskie,
    w szczególności Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24
    poz. 83).

9. Strona internetowa: serwis internetowy pod adresem www.ortopedyk.waw.pl za
    pośrednictwem którego klient może składać zamówienia oraz zapoznać się z listą towarów
    przeznaczonych do sprzedaży wysyłkowej.

§ 2.  Informacje ogólne.

1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży towarów na indywidualne zamówienie
      odbywających się za pośrednictwem strony internetowej www.ortopedyk.waw.pl, tj.
      zasady dotyczące składania zamówień, w tym podawania parametrów towarów,
      uiszczania przez klienta ceny sprzedaży warunków dostawy oraz zasady składania i
      rozpatrywania reklamacji.

2. Klient przed złożeniem zamówienia zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego
      regulaminu.

§ 3. Sprzedaż na zamówienie.

Zasady korzystania w trybie sprzedaży na indywidualne zamówienie:

1. Na stronie internetowej www.ortopedyk.waw.pl klient dokonuje wyboru towaru, który chce nabyć. Za pośrednictwem formularza kontaktowego Klient wysyła zapytanie do sprzedawcy podając  parametry produktu (nazwę, symbol, kolor i rozmiar) który chce nabyć.

2. Klient może kontaktować się ze sprzedawcą również drogą mailową lub telefoniczną, dokonując wyboru towaru oraz jego parametrów. Formularz kontaktowy dostępny jest na stronie firmowej pod adresem: http://www.ortopedyk.waw.pl/ortopedyk/kontakt.html


3. Sprzedawca informuje klienta o możliwości zakupu towaru na indywidualne zamówienie
      wysyłając do klienta wiadomość zwrotną e-mail, w której znajdują się następujące
      informacje:

a. przedmiot zamówienia, dane przedsiębiorcy wraz z jego adresem oraz danymi
      kontaktowymi (adres e-mail, numer telefonu),

b. jednostkową oraz łączną cenę zamawianych towarów, w tym kosztów dostawy oraz
      dodatkowych ewentualnych kosztów (jeśli występują),

c.   do wyboru - metody płatności i termin płatności,

d.   do wyboru - sposób dostawy i miejsce dostawy,

e.   orientacyjny czas dostawy,


4. Chcąc złożyć zamówienie klient wysyła zwrotnego e-maila w którym określa który z zaproponowanych warunków „do wyboru” przyjmuje wraz z adnotacją o akceptacji przedstawionych warunków sprzedaży oraz  potwierdzeniem zapoznania się z niniejszym regulaminem.

5. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia zamówienia przez sprzedawcę w formie elektronicznej.

6.  Umowa zawierana jest w języku polskim zgodnie z treścią regulaminu. Potwierdzenie zamówienia następuje drogą e-mailową, w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Potwierdzenie obejmuje informacje o których mowa w ust. 3 i 4.

7. Ceny towarów na indywidualne zamówienie wyrażone są w złotych polskich i  
      uwzględniają podatek od towarów i usług (VAT) – cena brutto. Klient otrzymuje wraz z
      towarem paragon fiskalny albo – na żądanie – fakturę. Do otrzymania faktury niezbędne
      jest podanie wymaganych danych do faktury przy składania zamówienia.

8. Do wartości zamówienia doliczany jest koszt przesyłki w zależności od rodzaju przesyłki
      i kwoty zamówienia oraz ewentualne koszty usług dodatkowych wybranych przez klienta.

9. Klient może zażądać wystawienia faktury VAT nawet po wystawieniu paragonu. W takim
      wypadku, faktura może zostać wystawiona jedynie na podstawie odesłanego pierwotnego
      dokumentu sprzedaży – paragonu oraz po podaniu danych niezbędnych do wystawienia
      faktury. Faktura VAT może być wystawiona najpóźniej w ciągu 30 dni od dnia
      dokonania sprzedaży.

10. Klient wyraża zgodę na przekazywanie informacji dotyczących przebiegu procesu
      zamówienia.

§ 4.  Zasady płatności.

1.  Klient może dokonać płatności wg następujących metod:

a. za pobraniem (przy odbiorze przesyłki u kuriera – Klient dokonuje płatności kurierowi
      wraz z kosztem przesyłki).

b.   gotówką w siedzibie sprzedawcy,

c. przelewem bankowym na rachunek sprzedawcy prowadzony przez Nest Bank  o numerze 66 2530 0008 2016 1029 1551 0001

2. Wybór sposobu płatności zależy od klienta.

3. Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta:

a. w przypadku wybrania przez klienta płatności przelewem - po potwierdzeniu zamówienia  
      przez sprzedawcę oraz zaksięgowaniu na koncie bankowym sprzedawcy całkowitej kwoty  
      wymaganej wpłaty za złożone zamówienie i skompletowaniu przedmiotu zamówienia.

b. w przypadku wybrania przez klienta opcji dostawy za pobraniem lub opcji płatności
      gotówką w siedzibie sprzedawcy - po potwierdzeniu dokonania zamówienia przez  
      sprzedawcę i skompletowaniu zamówienia.

6.  Klient wyraża zgodę na przekazywanie informacji dotyczących przebiegu procesu
     płatności oraz ewentualnych nieprawidłowości.

§5.  Zasady dostaw.


1. Towary na indywidualne zamówienie klienta wysyłane są w terminie określonym w  
      umowie wg §3 poz.6

2. Klient wyraża zgodę na przekazywanie mu informacji dotyczących przebiegu procesu
      zamówienia i dostawy oraz ewentualnych nieprawidłowości.

3. Dostawa towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się pod
      adres wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.

4. Zamówiony towar dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów (firm
      kurierskich). Czas dostarczenia przesyłki wynosi od 24 godzin do maksymalnie 4 dni  
      roboczych.

5. Klient powinien sprawdzić, w obecności dostawcy, czy przesyłka nie posiada uszkodzenia, bądź naruszenia wynikłego z transportu.

6.  W razie stwierdzenia przez klienta niekompletności, uszkodzenia lub naruszenia przesyłki
     klient powinien niezwłocznie zgłosił ten fakt dostawcy przesyłki, celem sporządzenia
     stosownego protokołu w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden
     zachowuje klient, a drugi otrzymuje dostawca przesyłki.

7. Odbiór zamówienia powinien być potwierdzony odręcznie przez odbiorcę.

§6.  Zasady reklamacji.

1. Sprzedawca odpowiada wobec klientów za wady fizyczne zakupionych indywidualnie  
      towarów na zasadach określonych w art. 556-576 Kodeksu cywilnego.

2. Reklamacje należy kierować na następujący adres e-mail sprzedawcy:
      info@ortopedyk.waw.pl lub na adres: ORTOPEDYK ul. Chłodna 22, 00-891 Warszawa.  
      Sprzedawca rozpatrzy zgłoszoną reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania.

3. Zaleca się klientom, by, we własnym interesie, wskazali w sposób jasny i czytelny       
      przedmiot reklamacji, datę powstania wady i oraz datę jej ujawnienia, dane kontaktowe
      klienta oraz wniosek o sposób rozpoznania reklamacji.

4. Do wniosku reklamacyjnego towaru należy dołączyć dowód zakupu towaru (lub jego skan
      w przypadku reklamacji składanej na adres e-mail) oraz przesłać do sprzedawcy  
      reklamowany produkt celem jego zbadania.

5. Jeżeli towar sprzedany ma wadę, klient będący konsumentem może żądać obniżenia ceny
      albo odstąpienia od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych
      niedogodności dla kupującego wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę
      usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub   
      naprawiany przez sprzedawcę.

6. Jeżeli kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę
      usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy  
      żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób
      wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w
      porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności
      kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej
      wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby klienta inny sposób
      zaspokojenia jego roszczeń.

7. Klient nie może odstąpić od umowy w związku ze złożoną reklamacją, jeżeli wada jest   nieistotna.

9.  Klient ma również możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania
     reklamacji i dochodzenia roszczeń takich jak mediacja (za zgodą obu stron), interwencja
     rzecznika praw konsumentów czy organizacji prokonsumenckich.

§7.  Odstąpienie od umowy.

1. Klient będący Konsumentem, dokonujący zakupu poza siedziba sprzedawcy, może w terminie 14 dni od dnia objęcia rzeczy w posiadanie  (lub objęcia przez wskazaną przez Konsumenta osobę) odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny.

2. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy Klient musi poinformować o swojej  
      decyzji sprzedawcę działającego pod firmą DIAL M.Duplicki, M.Pilecki spółka jawna  
      mieszczącego się przy ul. Chłodnej 22, 00-891 Warszawa. Pismo zawierające
      jednoznaczne w treści oświadczenia o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres
      sprzedawcy wraz z przedmiotem umowy.
 
3.  Sprzedawca zobowiązuje się niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14  
     dni kalendarzowych od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić  
     Konsumentowi dokonane przez niego płatności. Zwrot kosztów nastąpi na wskazany przez
     Konsumenta numer rachunku bankowego lub (po uzgodnieniu terminu) w gotówce w
     siedzibie sprzedawcy.

4. Konsument odstępujący od umowy zobowiązuje się zwrócić sprzedawcy towar wraz z
      dowodem sprzedaży w stanie nie uszkodzonym, nie wykazującym śladów używania wraz
      z opakowaniem.  Jeżeli Konsument nie wywiąże się z powyższych warunków,
      sprzedawcy będzie przysługiwało prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności
      otrzymanych od Konsumenta do chwili wyjaśnienia nieprawidłowości. Zwracany towar
      należy przesłać na adres: ORTOPEDYK ul. Chłodnej 22, 00-891 Warszawa

5. Konsument, który odstąpi od umowy, ponosi bezpośrednie koszty odesłania towaru do
      sprzedawcy.

6. Prawo odstąpienia od umowy nie będzie przysługiwało Konsumentowi w odniesieniu do
      umów:

a. świadczenia usług, jeżeli sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą
      Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po
      spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi
      sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do
      odstąpienia od umowy;

c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz wytworzona lub zmodyfikowana w celu  zaspokojenia zindywidualizowanych potrzeb Konsumenta.

§8.  Ochrona danych osobowych.

1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Klienta będącego osobą
      fizyczną jest DIAL M.Duplicki, M.Pilecki sp.j. . Zbiór danych został zgłoszony
      Głównemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych pod numerem XXX w przypadku
      Klientów dokonujących sprzedaży koszykowej oraz pod numerem XXX w przypadku
      Klientów dokonujących sprzedaży na indywidualne zamówienie.

2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na ich
      przetwarzanie uniemożliwia realizację zamówienia.

3. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez sprzedawcę w
      chwili złożenia zamówienia. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klienta w zakresie
      niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej
      realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Klient ma możliwość ich poprawiania,
      uzupełniania i wnioskowania o ich usunięcie z bazy danych.

4. Dane osobowe Klienta chronione zgodnie z ustawą o danych osobowych nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom do celów innych niż związanych z realizacją zamówienia.

§9.  Cookies.

Sprzedawca używa plików cookies. Pliki te zapisywane są przez serwer na komputerze odwiedzającym stronę www.ortopedyk.waw.pl
Klient może ograniczyć lub wyłączyć dostęp plików cookies do swojego komputera. W przypadku skorzystania z tej opcji niektóre lub wszystkie właściwości strony internetowej www.ortopedyk.waw.pl  mogą być niedostępne. Dostawca towaru używa cookies w celu prawidłowej realizacji umowy zawartej z Klientem i najlepszego dopasowania ofert do potrzeb Klienta.

§10.  Wymagania techniczne.

W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego regulaminu Klient powinien posiadać:

- Przeglądarkę internetową, np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari,
      Opera – w najnowszej dostępnej wersji;

-    Włączoną obsługę JavaScript;

-    Włączoną obsługę ciasteczek (cookies);

-    Aktywny adres e-mail;

-   Aktywne połączenie z siecią internet.

§11.  Prawa autorskie.

1. Wszystkie treści udostępniane na stronach www.ortopedyk.waw.pl w tym: zdjęcia,
      logotypy, informacje tekstowe, kod stron, itp. podlegają ochronie prawa autorskiego oraz
      prawa własności intelektualnej.

2. Użytkownicy strony internetowej www.ortopedyk.waw.pl zobowiązują się do korzystania
      z prezentowanych treści wyłącznie do osobistych celów niekomercyjnych. Kopiowanie,
      modyfikowanie, redystrubuowanie, reprodukowanie wyżej wymienionych treści bez
      wiedzy i zgody właściciela jest zabronione.

3. Wszelkie szkody wynikłe z nieprzestrzegania niniejszego postanowienia obciążają
      łamiącego je użytkownika i mogą być ścigane prawnie na drodze postępowania
      sądowego.

§12.  Postanowienia końcowe.

1. Ewentualna zmiana niniejszego regulaminu nie ma wpływu na umowy zawarte przed jego
      zmianą.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy
       kodeksu cywilnego, ustawa konsumencka oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
      W przypadku ewentualnej sprzeczności postanowień niniejszego regulaminu z normami
      prawa polskiego lub unijnego, zastosowanie ma prawo powszechne.

3. Klienci mają możliwość zapisywania niniejszego regulaminu i jego powielania na
      potrzeby związane z zawieranymi ze sprzedawcą umowami.

4. W przypadkach ewentualnych sporów, sprzedawca dochowa wszelkich starań
      zmierzających do rozwiązania sporu w sposób koncyliacyjny.

5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy sprzedawcą a Konsumentem
      zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów
      kodeksu postępowania cywilnego, zaś sporów powstałych pomiędzy sprzedawcą a      
      pozostałymi Klientami– sądom właściwym dla miasta Warszawy.Do góry Przejdź do strony głównej